Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică

OBIECTIV GENERAL

Creşterea eficacităţii instituţiilor publice centrale şi locale prin întărirea capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi integritate în funcţia publică.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Dezvoltarea competenţelor manageriale şi abilităţilor funcţionarilor publici cu funcţii de conducere şi a funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică, prin formare şi certificare a competenţelor.

2. Dezvoltarea de proceduri şi instrumente pentru îmbunătăţirea activităţii consilierilor de etică şi promovarea normelor de etică şi integritate în administraţia publică.

GRUP ȚINTĂ

164 de persoane care vor participa la cursurile de perfecţionare, personal din instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale (Prefecturi, Consilii Județene, Primării, organisme publice deconcentrate din sectoarele sănătate şi social) din 10 judeţe aflate în următoarele regiuni de dezvoltare: Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Sud–Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Centru, Regiunea București-Ilfov.

Grupul ţintă este format din:

 • 52 de funcţionari publici cu funcţii de conducere care coordonează personalul cu atribuţii în domeniul eticii şi integrităţii
 • 112 funcţionari publici desemnaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită (consilieri de etică)

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

 • Furnizarea a 9 cursuri în domeniul managemetului integrităţii, conflictelor şi schimbărilor, şi certificarea competenţelor dobândite;
 • Realizarea unui ghid de bune practici, a unor broşuri cu proceduri/instrumente de lucru utile în activitatea consilierilor de etică şi a unei aplicaţii informatice pentru gestionarea implementării procedurilor disciplinare;
 • Asistenţă/consultanţă pentru implementarea procedurilor/instrumentelor şi schimbul de bune practici;
 • Organizarea unei conferinţe la care vor participa experţi europeni.

REZULTATE AŞTEPTATE

 • 104 instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală implicate direct în derularea proiectului;
 • 9 sesiuni de perfecţionare realizate în domeniul„Competenţe sociale şi civice”, cu tema: comunicare şi leadership, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi dezvoltare durabilă (1 serie/grupă de curs), cursul „Expert prevenire şi combatere a corupţiei” (6 serii/grupe de curs), cursul „Competenţe sociale şi civice” cu tema: managementul conflictelor, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi dezvoltare durabilă (2 serii/grupe de curs);
 • Un număr total de 164 persoane care participă la cursurile de perfecţionare – personal cu funcţii de conducere (52) şi personal cu atribuţii de consiliere etică (112);
 • Minim 130 de persoane obţin certificarea competenţelor dobândite;
 • Resurse metodologice realizate şi difuzate, care sprijină activitatea consilierilor de etică şi promovează în acelaşi timp rezultatele proiectului;
 • Asistenţă la faţa locului pentru transferarea în practică a cunoştinţelor şi experienţelor dobândite în timpul cursurilor de formare, facilitând totodată şi schimbul de practici;
 • Facilitarea schimbului international de bune practici în domeniul eticii şi integrităţii;
 • Aplicaţia informatică pentru gestionarea de către ANFP a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare;
 • Ghid cu modele de bună practică pentru implementarea politicilor de etică şi integritate în administraţia publică.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

28.10.2013 – 28.04.2015

FINANȚATOR

Cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”, axa 1 – domeniul major de intervenție 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

BUGET

1.164.910,70 lei (valoare totală eligibilă, fără TVA)

DOCUMENTE