CRJ şi ANFP lansează proiectul Investiţie în formarea consilierilor de etică, asigurarea integrităţii în administraţia publică

Investiţie în formarea consilierilor de etică, asigurarea integrităţii în administraţia publică

Centrul de Resurse Juridice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă lansarea proiectului “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”,cod SMIS 22242, cofinanţat dinFONDUL SOCIAL EUROPEANprin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, axa 1 – domeniul major de intervenție 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

Valoarea totală eligibilăa proiectului (fără TVA) este de 1.164.910,70 lei, din care:

·         1.141.612,49 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

·         23.298,21 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului:Creşterea eficacităţii instituţiilor publice centrale şi locale prin întărirea capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi integritate în funcţia publică.

Scopul proiectului

1. Dezvoltarea competenţelor manageriale şi abilităţilor funcţionarilor publici cu funcţii de conducere şi a funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică, prin formare şi certificare a competenţelor.

2. Dezvoltarea de proceduri şi instrumente pentru îmbunătăţirea activităţii consilierilor de etică şi promovarea normelor de etică şi integritate în administraţia publică.

Grupul ţintăeste format din personal din instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale (Prefecturi, Consilii Judetene, Primării, organisme publice deconcentrate din sectoarele sănătate şi social) din 10 judeţe aflate în următoarele regiuni de dezvoltare: Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Centru, Regiunea Bucuresti –Ilfov, astfel:

  • 52 de funcţionari publici cu funcţii de conducere care coordoneaza personalul cu atribuţii în domeniul eticii şi integrităţii
  • 112 funcţionari publici desemnaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită (consilieri de etica)

Principalele activităţi ale proiectului:

  • Furnizarea a 9 cursuri în domeniul managementului integrităţii, conflictelor şi schimbărilor şi certificarea competenţelor dobândite;
  • Realizarea unui ghid de bune practici, a unor broşuri cu proceduri/ instrumente de lucru utile în activitatea consilierilor de etică şi a unei aplicaţii informatice pentru gestionarea implementării procedurilor disciplinare;
  • Asistenţa/ consultanţă pentru implementarea procedurilor/ instrumentelor şi schimbul de bune practici;
  • Organizarea unei conferinţe la care vor participa experţi europeni.

Proiectul se desfăşoară în perioada 28.10.2013 – 28.04.2015şi va avea o durată de 18 luni.

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti şi 10 judeţe aflate în următoarele regiuni de dezvoltare: Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Centru, Regiunea Bucuresti –Ilfov, ce vor fi selectate pe baza unei analize a contextului la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare implicate.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

–          104 instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală implicate direct în derularea proiectului,

–          9 sesiuni de perfecţionare realizate în domeniul „Competenţe sociale şi civice” cu tema comunicare şi leadership, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi dezvoltare durabilă (1 serie/grupă de curs), cursul „Expert prevenire şi combatere a corupţiei” (6 serii/grupe de curs), cursul „Competenţe sociale şi civice” cu tema managementul conflictelor,  egalitate de şanse şi nediscriminare, şi dezvoltare durabilă (2 serii/grupe de curs);

–          un număr total de 164 persoane care participă la cursurile de perfecţionare (personal cu funcţii de conducere (52) şi personal cu atribuţii de consiliere etică (112),

–          minim 130 persoane obţin certificarea competenţelor dobândite

–          resurse metodologice realizate şi difuzate, care sprijină activitatea consilierilor de etică şi promovează în acelaşi timp rezultatele proiectului;

–          asistenţă la faţa locului pentru transferarea în practică a cunoştinţelor şi experienţelor dobândite în timpul cursurilor de formare, facilitând totodată şi schimbul de practici;

–          facilitarea schimbul international de bune practici în domeniul eticii şi integrităţii;

–          aplicaţia informatică pentru gestionarea de către ANFP a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare;

–          Ghid cu modele de bună practică pentru implementarea politicilor de etică şi integritate în administraţia publică.

Contact:

Valentina Nicolae, manager proiect Centrul de Resurse Juridice, Tel: 021.212.06.90  Fax: 021.212.05.19  E mail: valentina.nicolae@crj.ro, www.crj.ro
Adriana Cîrciumaru, Director Direcţia comunicare şi relaţii international, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Tel: 0374 112 833 Fax: 0374 112 834, E mail: adriana.circiumaru@anfp.gov.ro.