ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii

Proiectul ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii generează pe termen lung un efect pozitiv asupra dezvoltării personale și profesionale, atât a studenților din grupul-țintă, cât și a celor care se vor implica în viitor în activitățile Centrelor de învățare. În același timp Centrele vor corela nevoile de învățare și dezvoltare profesională cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii, prin revizuirea anuală a materialelor didactice create cu sprijinul partenerilor economici/sociali. Un alt efect pozitiv îl va reprezenta apropierea mediului universitar de cel economic și social în vederea dezvoltării parteneriatelor pe termen lung pentru implementarea unor proiecte viitoare POSDRU sau de cercetare fundamentală de tip PN3, FP8.

OBIECTIV GENERAL

Extinderea oportunităților de învățare prin Școala Practică-factor esențial pentru promovarea inovării în învățământul superior în vederea creșterii competitivității și inserției absolvenților pe piața muncii” – constă în crearea a 5 Centre de învățare axată pe student, 1 rețea de parteneriate și 1 program de cercetare științifică aplicativă, implicând un grup-țintă de 580 persoane, 25 parteneriate/acorduri de cooperare între universitate și mediul de afaceri/social/academic, precum și 24 programe de studii licență/masterat adaptate la nevoile actuale ale pieței muncii și 7 universități sprijinite în calitate de beneficiari sau prin reprezentanții lor (personal din educație și formare sau studenți).

Proiectul răspunde CSNR 2007-2013 privind „dezvoltarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România”, ce răspunzând obiectivul general al POSDRU „dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației cu piața muncii”.

Află mai multe detalii de pe pagina proiectului.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/132920 
 

EU logo logo 2 logo 3 logo 3  logo 5 logo URAlogo 4