Achiziție materiale promoționale

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze pachet materiale promotionale în beneficiul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”

COD CPV:   39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev. 2).

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 82.689,07 lei fără TVA;

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a produselor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 15.04.2022, inclusiv.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data limita de transmitere a ofertelor.
Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat: Caiet de sarcini materiale promotionale