Achiziție servicii de formare de formatori (TOT) în cadrul proiectului AdaptJust

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze Servicii de formare profesională constând în Servicii de formare de formatori (TOT) în beneficiul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”

COD CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională (Rev.2)

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 40.000 lei fără TVA;

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă;

  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;

  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 10.02.2022, inclusiv.

  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, însoțite de scrisoarea de înaintare (Formular nr. 1 din fisierul “Modele de formulare”) vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, până la data limita de transmitere a ofertelor.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini, Invitației de participare și modelelor de formulare atașate:
Invitatie de participare formare de formatori
Caiet de sarcini formare de formatori
Anexa 1_Hotarari CEDO
Modele de formulare