Achiziție Tehnică de calcul

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze Tehnica de calcul si accesorii în beneficiul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”

COD CPV:   30213100-6 Computere portabile (Rev 2);

                     30200000-1 Echipamente si accesorii pentru computere (Rev. 2).

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 34.873,95  lei fără TVA;

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a produselor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 11.04.2022, inclusiv.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data limita de transmitere a ofertelor.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat: Caiet sarcini tehnica de calcul si accesorii CRJ- final