Anunț achiziţie Servicii de organizare evenimente

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze de Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea unei sesiuni de follow-up a formării experților din echipele de monitorizare în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” COD CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2).Valoarea estimata maxima a achizitiei: 32.481,43 lei fără TVA;Modalitatea de achiziție: procedura proprie interna conform Legii 98/2016;Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale; Termen limita de transmitere a ofertelor: 12.07.2023, ora 12.00.Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro până la data și ora limita de transmitere. Se va intocmi cate o oferta pentru fiecare eveniment in parte.Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Invitație