Anunț Achiziție telefoane mobile

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze telefoane tip smartphone cu abonamente incluse, în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” cod PN5012 COD CPV:   32250000-0 Telefoane mobile (Rev.2); 64212000-5 Servicii de telefonie mobila (Rev. 2).

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 30.252,10 lei  fara TVA pentru telefoanele tip smartphone si 12.100,84 lei fara TVA pentru serviciile tip abonament de telefonie;

  • Modalitatea de achiziție: achizitie directa conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a produselor si serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 26.09.2023, ora 17.00.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.  În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data și ora limita de transmitere.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Model de formulare