Centrul de Resurse Juridice a pus pe masa autorităţilor centrale cinci priorităţi pentru anul 2014

Monitorizarea de la nivel central a punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se acordă despăgubiri civile autorităţilor publice prejudiciate prin infracţiuni de corupţie, modificarea legii informaţiilor clasificate pentru a stopa inflaţia de documente clasificate nejustificat ca secret de serviciu, reînnoirea pactului pentru independenţa justiţiei, utilizarea cotei de 4% plătită de firme în scopul creării de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi  şi demararea mecanismului independent de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale aflate în instituţiile din România sunt priorităţile de lucru pentru anul 2014 stabilite şi asumate de autorităţile publice şi Centrul de Resurse Juridice organizaţiile neguvernamentale participante la cele cinci dezbateri publice organizate de Centrul de Resurse Juridice în cursul anului 2013 şi a căror importanţă a fost recunoscută de către autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale participante la cele cinci dezbateri publice organizate de CRJ în cursul anului 2013.
Centrul de Resurse Juridice a realizat mai multe analize de politici publice prin care a identificat deficienţe în procesul de recuperare a prejudiciilor din corupţie, în respectarea dreptului la informaţii publice şi la un proces echitabil, în respectarea angajamentelor privind independenţa justiţiei, în includerea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi în privinţa respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale. Aceste analize şi soluţiile concrete pentru rezolvarea problemelor identificate au fost dezbătute cu factorii interesaţi din sectorul public şi cel neguvernamental.
Astfel, în privinţa garanţiilor pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale instituţionalizate, Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi-a luat angajamentul public ca, din 2014, să aplice Convenţia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin crearea  mecanismului independent de monitorizare, contribuind astfel la prevenirea încălcării drepturilor omului în instituţiile din România. Comisia pentru pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senat, a iniţiat o propunere legislativă pentru crearea Mecanismului Naţional de Monitorizare (Protocolul Opţional la Convenţia Împotriva Torturii) a locurilor privative de libertate, şi cu suport CRJ.
În privinţa diversităţii pe piaţa muncii, propunerile discutate în cadrul proiectului pentru 2014 s-au referit in principal la unui amendament legislativ în vederea direcţionării cotei de 4% plătită de angajatorii care nu angajează îndeajuns de multe persoane cu dizabilităţi, către un buget special dedicat ocupării persoanelor cu dizabilităţi şi la modalităţi concrete de implementare a măsurilor existente deja în plan legislativ şi de politici pentru creşterea participării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa munciirealizarea unei analize a legislaţiei în domeniul incluziunii pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
În domeniul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţiei 2012-2015 au fost stabilite o serie de priorităţi de cooperare între ONG şi autorităţie publice, printre care dezvoltarea unui sistem de monitorizare cu privire la punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care se acordă despăgubiri civile victimelor infracţiunilor de corupţie şi implicarea Curţii de Conturi ca parte civilă în procesele penale în care pasivitatea instituţiilor afectează bugetul public.
O altă propunere a societăţii civile, şi anume introducerea unei declaraţii fiscale anuale pentru toţi cetăţenii prin care să se declare pasivul şi activul patrimonial pentru a împiedica înstrăinarea produselor infracţiunilor către terţi, a fost pusă în aplicare prin adoptarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1504 din 04 septembrie 2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusa verificării situaţiei fiscale personale.

În privinţa informaţiilor clasificate, actorii cheie precum Comisia juridică din Camera Deputaţilor, Ministerul Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii au fost de acord cu prioritatea compatibilizării actualului cadru normativ în materia protecţiei informaţiilor clasificate cu principiile independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor, separaţiei puterilor în stat şi dreptului la un proces echitabil.

Pentru a sprijini autorităţile publice şi ONG-urile în punerea în aplicare a priorităţilor stabilite, CRJ a publicat un manual privind tehnici şi proceduri de cooperare şi consultare între organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice.

Aceste rezultate au fost obţinute în cadrul proiectului “Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, axa 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul major de intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.

Contact:

Valentina Nicolae, asistent de proiect Centrul de Resurse Juridice

Tel: 021.212.06.90  Fax: 021.212.05.19  E mail: valentina.nicolae@crj.ro