Comunicat de presă referitor la publicarea cercetării privind accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi aflate în sistemul public de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi: „Persoanele cu dizabilităţi – între centru rezidenţial şi comunitate”

Comunicat de presă

referitor la publicarea cercetării privind accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi aflate în sistemul public de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi: „Persoanele cu dizabilităţi – între centru rezidenţial şi comunitate”

Bucureşti, 9 mai 2012

              Raportul de cercetare a fost elaborat în cadrul proiectului POSDRU/71/6.3/S/34213 „Rețea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate” implementat de Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu Fondazione Giaconno Brodolini și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii a femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Activitățile proiectului vizează informarea și conștientizarea privind principiul egalității de șanse și de gen și aplicarea acestuia la nivelul personalului din administrația publică locală, a partenerilor sociali, o organizațiilor neguvernamentale și experților, precum și a operatorilor mass-media din județele Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Maramures, Sibiu, Ilfov și București (sectorul 1 și 3).

Obiectivul raportului de cercetare este analiza accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități aflate în sistemul public de protecție a persoanelor cu handicap. În acest sens, raportul include o componentă de documentare, a componentă calitativă și  o componentă cantitativă.

Prima parte a raportului include documentarea cu privire la cadrul juridic și instituţional aplicabil în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități din România. Sunt trecute în revistă principalele reglementări internaționale cu accent pe domeniile cheie (sănătate și recuperare, educație, locuință, petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport și turism, asistență juridică, facilități fiscale), măsurile de protecție socială și politicile sociale, precum și cadrul național de armonizare și factorii majori de influență a calității politicilor publice ce vizează persoanele cu dizabilități. Cadrul instituțional evidențiază rolul principalilor actori ai administrației publice ale căror programe și activități au impact asupra protecției persoanelor cu dizabilități: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

A doua parte a raportului este dedicată cercetării calitative care a inclus interviuri semistructurate cu reprezentanții ai administrației publice județene și locale, centre rezidențiale, ONG-uri, personal din școlile pentru persoane cu cerințe educative speciale și angajatori/ potențiali angajatori și interviuri în profunzime cu persoane cu dizabilități instituționalizate în centrele rezidențiale. Rezultatele obținute oglindesc percepțiile privind problematica persoanelor cu dizabilități cu accent deosebit pe sprijinul acordat acestora prin măsuri active și pasive, pe potențialul de angajare și de integrare al acestora în câmpul muncii, inclusiv mecanisme de facilitare. Printre factorii care împiedică accesul acestora la piața muncii menționăm factori economici obiectivi, factori structurali (ce țin de profilul locurilor de muncă) și factori subiectivi (ce țin în special de lipsa de informare a angajatorului cu privire la potențialul de muncă al persoanelor cu dizabilități). Percepția generală este că ONG-urile sunt principalele care ar trebui să se implice în parteneriat cu instituțiile statului. Din rândul administrației publice pe primul loc se situează DGASPC-urile.

A treia parte a raportului include rezultatele cercetării cantitative. Au fost aplicate chestionare reprezentanților administrației publice, specialiștilor din asistență socială, personalului din domeniul asistenței sociale, cadrelor didactice din instituțiile de învățământ special, precum şi reprezentanţilor angajatorilor. Rezultatele cercetării cantitative oferă informații privind profilul profesioniștilor respondenți, colaborarea intersinsituțională și serviciile oferite de instituții pentru persoanele cu dizabilități. Capitolul privind ocuparea persoanelor cu dizabilități include informații privind profilul angajatorilor, facilitățile de care beneficiază angajații cu dizabilități, profilul angajatului cu dizabilități și dificultăți privind angajarea. Rezultatele cercetării cantitative includ și percepția profesioniștilor asupra relevanței și calității măsurilor de suport oferite persoanelor cu dizabilități în vederea integrării pe piața muncii.

Raportul de cercetare a fost elaborat în cadrul proiectului POSDRU/71/6.3/S/34213 „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“, Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi accesând site-ul proiectului http://www.nondiscriminare.ro/