Consilierea de etică, un instrument cheie în managementul integrităţii

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a derulat în perioada octombrie 2013 – aprilie 2015 proiectul “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică” cod SMIS 22242, ce a avut ca scop principal întărirea capacităţii instituţiilor publice centrale şi locale de a răspunde cerinţelor de etică şi integritate în funcţia publică.

În cadrul proiectului, CRJ şi ANFP au furnizat 9 sesiuni de instruire având temele „Expert prevenire şi combatere a corupţiei” (6 sesiuni), „Competenţe sociale şi civice – comunicare şi leadership” (1 sesiune) şi „Competenţe sociale şi civice – managementul conflictelor” (2 sesiuni), la care au participat 174 de consilieri de etică, funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul asigurării integrităţii şi funcţionari publici cu atribuţii de conducere, din cadrul a 104 insititutii publice din 10 judeţe ale ţării (Alba, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Ilfov, Teleorman, Vâlcea şi Municipiul Bucureşti). 163 de participanţi au absolvit examenele aferente cursurilor, noile competenţe dobândite fiind certificate la nivel naţional. Principiile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile au fost incluse în cadrul proiectului printr-o sesiune specială în cadrul sesiunilor de formare dedicată nondiscriminării, diversităţii şi responsabilităţii.

CRJ şi ANFP au dezvoltat metodologii şi instrumente de lucru pentru consilierea de etică, fiind publicat ghidul „Bune practici şi instrumente de lucru pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică” şi broşurile „Managementul integrităţii în instituţiile publice” şi „Avantajele consilierii în domeniul eticii”. Instrumentele dezvoltate au fost promovate la nivelul instituţiilor publice participante în proiect prin organizarea a 12 vizite la faţa locului pentru acordarea de consultanţă în domeniu.

ANFP a dezvoltat o aplicaţie informatică ce permite consilierului de etică elaborarea online, pe o platformă dedicată, a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare. Această platformă va înlocui vechiul sistem de raportare, eficientizează activitatea consilierilor de etică şi creşte celeritatea publicării rapoartelor naţionale.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată o nouă abordarea în privința politicilor pentru integritate, una pozitivă, bazată pe aprecierea performanţei, valori etice, dialog, responsabilitate și bune practici. Această nouă abordare a fost tema unei conferinţe internaţionale intitulată „Etica în administraţia publică”, ce a avut loc în data de 27 martie 2015 şi a reunit 100 de experţi şi funcţionari publici din 9 ţări din Europa şi regiune: Marea Britanie, Franţa, Polonia, Serbia, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Republica Moldova, România. Principalul obiectiv al conferinţei a fost acela de a identifica bune practici la nivel regional în ceea ce priveşte promovarea integrităţii în administraţia publică.

Proiectul “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”, Cod SMIS: 22242, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 a avut o valoare totală eligibilă (fără TVA) de 1.164.910,70 lei, din care: 1.141.612,49 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 23.298,21 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil. Centrului de Resurse Juridice are două direcţii strategice – respectarea drepturilor omului şi promovarea statului de drept. CRJ desfăşoară activităţi de monitorizare şi cercetare, advocacy, formare profesională, litigii strategice şi dezvoltare a capacităţii instituţionale. www.crj.ro

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a fost înfiinţată în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţioneaza în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, fiind o instituţie publică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. ANFP este iniţiatoarea Codului de conduită a funcţionarilor publici, respectiv a Legii nr. 7/2004 republicată şi instituţia care a introdus în sistemul administrativ romanesc „funcţia” de consilier de etică şi a urmarit realizarea unei baze de date a persoanelor care sunt responsabile de consilierea etica dintr-o instituţie/ autoritate publică. www.anfp.gov.ro

 

Pentru informaţii suplimentare:

Centrul de Resurse Juridice

Persoana de contact: Valentina Nicolae

Funcție: Manager de proiect

Telefon: +4021.212.06.90

E-mail: valentina.nicolae@crj.ro

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Persoana de contact:  Adriana Cîrciumaru

Funcție:  Director Direcţia comunicare şi relaţii internationale

Telefon: +4 0374 112 833

E-mail: adriana.circiumaru@anfp.gov.ro