Masă rotundă: Repere şi contribuţii pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”

Consilierii de etică pot contribui semnificativ la asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică, prin asumarea unui rol activ

Asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică reprezintă în egală măsură o necesitate şi un deziderat – încălcarea normelor în această sferă afectează procedurile şi mecanismele de funcţionare instituţională, calitatea serviciilor şi relaţiile cu cetăţenii, imaginea şi prestigiul instituţional. Conform normelor legale, la nivelul fiecărei instituţii şi autorităţi publice este desemnat un funcţionar public pentru a monitoriza respectarea normelor de conduită şi pentru a acorda consiliere pe probleme de etică funcţionarilor publici din respectiva instituţie.

Ca urmare, activitatea funcţionarilor desemnaţi pentru monitorizarea respectării normelor de conduită şi pentru oferirea de consiliere pe probleme de etică – consilierii de etică – poate avea în acest context o relevanţă deosebită, iar autorităţile responsabile ar trebui să-şi unească eforturile pentru a asigura consilierului de etică un cadru optim care să permită asumarea activă, responsabilă şi punerea în practică a atribuţiilor prevăzute de lege.
Toate aceste aspecte au fost dezbătute în cadrul Mesei rotunde „Repere şi contribuţii pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”, organizată miercuri 23 iunie la Bucureşti, de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia, în cadrul proiectului „consilierul de etică-echilibru şi integritate în administraţia publică”.

La eveniment au participat reprezentanţi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor (Direcţia Generală Anticorupţie, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice), din partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Mediului, precum şi din partea unor Consilii judeţene, Primării, organizaţii neguvernamentale, mass-media.
Masa rotundă a marcat şi prezentarea rezultatelor proiectului menţionat, printre acestea regăsindu-se: realizarea unui studiu privind aplicarea legislaţiei referitoare la personalul cu atribuţii de monitorizare a respectării normelor de conduită şi de consiliere pe probleme de etică, organizarea de cursuri de formare pentru consilierii de etică/ reprezentanţi ONG/ jurnalişti, realizarea unui ghid practic pentru consilierii de etică, precum şi realizarea/aplicarea pilot a unor instrumente de lucru utile pentru consilierii de etică. În cadrul mesei rotunde, participanţii au dezbătut o serie de puncte slabe, identificate atât la nivel legislativ cât şi la nivelul practicii în activitatea personalului cu atribuţii de consiliere etică şi de monitorizare a respectării normelor de conduită, unele dintre acestea fiind identificate în urma monitorizării şi analizei realizate de Centrul de Resurse Juridice cu privire la modul de aplicare a legislaţiei şi la activitatea consilierilor de etică în 500 de instituţii/autorităţi publice.

Toate acestea au folosit ca puncte de plecare pentru formularea unor propuneri de îmbunătăţire care să vizeze: întărirea statutului consilierului de etică în contextul măsurilor de prevenire a corupţiei şi de creştere a integrităţii în administraţia publică, corelarea fişei postului acestuia cu volumul de muncă impus şi cu priorităţile instituţionale, conturarea unui profil profesional al consilierului de etică, dezvoltarea unui program complex de formare a consilierilor de etică inclusiv prin creşterea implicării ANFP, crearea şi punerea la dispoziţia consilierilor de etică a unor instrumente metodologice care sa ghideze punerea în practică a atribuţiilor de monitorizare a respectării normelor de conduită şi de consiliere pe probleme de etică, acordarea unui sprijin adecvat consilierul de etică din partea conducerii fiecărei instituţii etc.

Evenimentul a facilitat în egală măsură, schimbul de idei pentru valorizarea unor experienţe şi bune practici ale instituţiilor şi organizaţiilor participante, permiţând conturarea unor direcţii viitoare de acţiune care să crească rolul şi contribuţia consilierului de etică în domeniul prevenirii corupţiei şi îmbunătăţirii calităţii în exercitarea funcţiei publice.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului „Consilierul de etică – Echilibru şi Integritate în administraţia publica”, derulat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Asociaţia Pro Democraţia în perioada aprilie 2009 – iunie 2010 şi finanţat de Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.