Restricții la acces și informații – Consiliul de monitorizare și interesele persoanelor cu dizabilități instituționalizate

Către:

Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Stimate domnule Vicepreședinte Aştileanu,

Cu privire la răspunsul transmis sub semnatura dvs. având nr de înregistrare 1514 /13.11.2018 facem următoarele precizări:

1. Cu regret vă informăm că adresa transmisă de noi în data de 27 iunie 2018, la care faceți referire la punctul 1 din răspunsul dvs. este, în fapt și în drept, o cerere de acces la informațiile de interes public, așa cum sunt acestea reglementate de Legea nr 544/2001.

În subsidiar, vă informăm că legea nu prevede o obligație de justificare a petentului în legătură cu motivul pentru care solicită anumite informații. Faptul că CRJ, din politețe instituțională,  v-a adus la cunoștință că derulează un anume proiect, nu justifică solicitarea dvs. de a vă trasmite o copie după acel proiect.

Altfel spus, solicitarea instituției al cărei Vicepreședinte sunteți nu are nicio bază legală.

                         Extras din răspunsul oferit de Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în 13.11.2018

 

2. În legătură cu ce poate și ce nu poate face o instituție publică, cu același regret vă informăm că nu este nevoie de un text legal explicit pentru ca instituția publică să încheie protocoale, publice desigur, cu oricare entități publice or private, pentru bunul mers al instituției, dar, mai cu seamă pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale.

                           Extras din răspunsul oferit de Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în 13.11.2018

 

                           Deși în răspunsul oficial ni se spune că nu există prevederi în lege și Convenție pentru încheierea de protocoale, pe site-ul instituției există o pagină dedicată acestor protocoale, lipsită de conținut.

 

În ceea ce privește propunerea de Protocol înaintată de CRJ, aceasta are la baza art. 4, lit.i) din Legea nr.8/2016. Întrucât, se pare, că sunt divergențe de interpretare a legii mai sus-amintite, vă facem cunoscute următoarele:

Art. 4 Pentru realizarea scopului său, Consiliul de monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor legalităţii, respectării demnităţii persoanelor, nediscriminării, egalităţii de şanse, precum şi ale independenţei funcţionale şi a personalului, imparţialităţii şi obiectivităţii:

(…)

h) facilitează implicarea şi participarea pe deplin a societăţii civile, în special a persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă, la procesul de monitorizare pe care îl organizează;

i) facilitează accesul, anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 5 alin. (1), în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), în scopul monitorizării respectării drepturilor lor; pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi o reprezentare independentă în faţa unei instanţe sau în faţa oricărui alt organism independent, organizaţiile neguvernamentale menţionate au calitate procesuală activă în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane.

După cum se poate observa textul are 2 teze, care nu se suprapun.  O primă teză, corespunzătoare literi h) are în vedere participarea societății civile la procesul de monitorizare organizat de Consiliu, respectiv participarea acestora în echipele constituie din angajații instituție.

Teza a doua, concretizată în litera i), are în vedere accesul reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, de sine stătător față de accesul inspectorilor Consiliului, cu scopul de a monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, respectiv de a le asigura o reprezentare independentă.

A considera doar prima teză ca fiind de interes pentru Consiliu, dincolo de neaplicarea legii în litera și în spiritul acesteia, implică asumarea de către Consiliu a faptului că persoanele cu dizabilități din instituții rămân fără reprezentare independentă, lucru care ar contraveni Convenției, dar și obligațiilor asumate de România în fața Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

În fine, credem că prezinta interes Expunerea de motive care a stat la baza Legii nr.8/2016, expunere pe care suntem siguri că o cunoașteți din moment ce unul dintre inițiatorii legii este actualul Președinte al Consiliului.

Astfel, cităm Consiliul de monitorizare este, de asemenea, autoritate publică competentă să faciliteze accesul reprezentanților organizațiilor neguvernamentale care desfășoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituții publice și private care furnizează servicii acestor persoane, pentru vizite de monitorizare, altele decât cele organizate din inițiativa Consiliului de monitorizare. Legea implementează în acest mod inclusiv recomandarea făcută României de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 17 iulie 2014 în cauza Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României (…).

De altfel, ar fi și ilogic ca entitățile juridice calificate în lege ca având dreptul că facă nominalizări pentru posturile de Președinte și Vicepreședinte să nu aibă dreptul, de sine-stătător, de acces în instituții. În această logică, se pune întrebarea cum ar mai putea, în baza cărei expertize, să facă propuneri cu privire la persoane cu experință în domeniu, care ar urma să fie propuse?

3. Cu siguranță că orice modificări legislative ale Legii nr.8/2016 nu pot fi primite decât dacă noul text se conformează Convenției, respectiv obligațiilor asumate de România, de care instituția dvs. ne imaginăm că va ține seama.

4. În ceea ce privește cererea noastră de acces la informațiile de interes public, vă facem cunoscut că prezentul punct reprezintă o reluare a cererii din data de 27 iunie 2018, la care nu ați oferit niciun răspuns. Motiv pentru care vă anexăm textul cererii inițiale la care am adăugat câteva puncte suplimentare.

 

Cu stima,

Georgiana Iorgulescu

Director executiv

Centrul de Resurse Juridice