Anunț selecție experți pentru proiectul AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

Termeni de referinţă pentru selectarea a doi experţi care să ofere formare profesională în cadrul unei serii de 20 de sesiuni de formare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de Partener de Proiect al Fundaţiei Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului AdaptJust – justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi, intenţionează să contracteze doi experţi români, având calitatea de foşti procurori, pentru a redacta un suport de curs şi a oferi formare profesională unor grupuri multidisciplinare (procurori, judecători, avocați, medici psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, experţi în drepturile omului), în subiectele relevante pentru proiect:

 • prevenirea relelor tratamente, raportării şi investigării plângerilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, private de libertate şi elaborării plângerilor la CEDO, CJUE şi Comisia Europeană;
 • implementarea recomandărilor Comitetului de Miniştri, a hotărârilor CtEDO, a combaterii discriminării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale sau psihosociale private de libertate şi a implementării mecanismului de plângeri.

Experţii vor participa în calitate de formatori în cadrul a 20 de sesiuni de formare profesională, organizate la nivel regional. Acestea se vor desfăşura pe parcursul anilor 2022 şi 2023 pe teritoriul României.

Informaţii despre Partenerul de Proiect
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, bulevardul Libertăţii nr. 12-14, sector 5, Bucureşti.

Numărul şi denumirea poziţiilor
Doi experţi care să redacteze un suport de curs şi să participe în calitate de formatori în cadrul celor 20 de sesiuni de formare profesională (de câte trei zile) în subiectele relevante pentru proiect, aşa cum au fost ele enunţate anterior.

Înainte de a oferi formare profesională grupurilor-ţintă ale sesiunilor de formare, cei doi experţi vor participa, în calitate de cursanţi, la un curs de formare de formatori în proiect (având ca date de desfășurare intervalele 14-18 martie 2022 şi 4-8 aprilie 2022) şi vor dobândi oficial calitatea de formator.

Locul de desfăşurare
Sesiunile de formare se vor desfășura, în România, în municipii reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti.
Perioadele de organizare vor fi stabilite ulterior, în urma consultării cu CRJ şi experții formatori selecționați.
Există, de asemenea, posiblitatea ca aceste sesiuni de formare să se desfăşoare on-line, în raport de reglementările legale în vigoare în materia prevenirii răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV 2.

Limba de lucru
Limba în care se va redacta suportul de curs şi în care se vor desfăşura sesiunile de formare este limba română.

Descrierea proiectului şi a activităţii pentru care urmează a fi selectaţi experţii

Proiectul AdaptJust – Justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi, cod proiect PN 5012, este finanţat prin programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor din cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea implementării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Deciziilor Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate.

Proiectul va creşte capacitatea magistraţilor şi a societăţii civile de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilităţi, va pilota cinci mecanisme de protecţie şi va propune un Plan de acţiune pentru prevenirea relelor tratamente, inumane şi degradante în instituţiile în care se află persoane cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creşterea capacităţii instituţiilor naţionale de a implementa 5 dintre hotărârile CtEDO şi o decizie a Comitetului de Miniştri de ţară specifice în materia respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau probleme de sănătate mintală prin derularea unui set mixt de acţiuni de formare continuă, informare şi sprijin acordat de experţi independenţi adresat procurorilor, experţilor în drept, avocaţilor, medicilor psihiatri, psihologilor şi asistenţilor sociali, cât şi printr-o campanie de advocacy.
 2. Facilitarea accesului la justiţie a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau cu probleme de sănătate mintală prin crearea şi pilotarea unui mecanism naţional de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi private de libertate din instituţii psihiatrice şi sociale.
 3. Creşterea nivelului de implementare a prevederilor documentelor internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale prin fundamentarea, elaborarea şi diseminarea unui Plan naţional de acţiune  pentru prevenirea relelor tratamente în instituţiile în care se află persoane cu dizabilităţi psihice sau intelectuale.

Obligaţiile experţilor selectaţi

 • să redacteze un suport de curs şi să-l utilizeze în timpul sesiunilor de formare, să facă referire la studii de caz, exemple practice etc. pentru dezbaterea temelor de formare;
 • să participe la sesiunile de formare pentru care au fost selectați, pe toată durata desfășurării acestora și să susțină prezentări conform agendei;
 • să faciliteze discuțiile/dialogul în cadrul sesiunilor de formare;
 • să contribuie la obținerea formularelor de feed-back de la participanți;
 • să utilizeze cele mai adaptate metode de prezentare astfel încât conţinutul să fie transmis în mod optim participanţilor la sesiunile de formare;
 • să colaboreze cu ceilalţi experţi formatori prezenţi la sesiunile de formare;
 • să răspundă solicitărilor echipei de proiect în vederea bunei desfășurări a sesiunilor de formare.

Condiţiile contractuale:

 • pentru redactarea suportului de curs şi participarea, ca formator, la sesiunile de formare profesională, fiecare expert va beneficia de un onorariu de 486,81 de lei/zi de sesiune de formare. În total, pentru cele 20 de sesiuni de formare, un expert va primi suma de 29.208,60 lei, echivalentul a 486,81 lei/zi sesiune x 3 zile de sesiune x 20 de sesiuni.;
 • Impozitul pe venit se va reţine la sursă;
 • Fiecare expert va beneficia de decontarea cheltuielilor de cazare și diurnă ocazionate de prezenţa la sesiunile de formare în limita sumei de 1.606,47 lei/zi plus suma aferentă transportului – calculată în funcție de numărul de kilometri dintre localitatea de reşedinţă şi localitatea unde va avea loc sesiunea de formare (sumă cuprinsă între între 97 lei și 1338 lei). Cheltuielile de transport i se vor deconta expertului în baza documentelor justificative transmise Ministerului Public – PICCJ.

Criteriu de calificare:

 • Procuror pensionat recent. Prin „pensionat recent” se înţelege „pensionat cu cel mult trei ani înaintea prezentei selecţii”.
 • Deţinerea, la momentul pensionării, cel puţin a gradului profesional de parchet de pe lângă tribunal, demonstrată de către titular prin curriculum vitae.

Prin Decizia nr. 25801/2021 a Comisiei nr. 1 comună -„Legislaţie şi cooperare inter-instituţională” a Consiliului Superior al Magistraturii, având ca referinţă punctul de vedere referitor la solicitarea privind posibilitatea unor judecători şi procurori de a participa în calitate de experţi formatori în cadrul proiectului „AdaptJust – justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi”, formulat de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios sub nr. 25801/05 01 2022, procurorii pot exercita activităţi de formare profesională a altor procurori, judecători sau grefieri numai în exercitarea funcţiilor de instruire pe care le deţin în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau al Şcolii Naţionale de Grefieri. De aceea, în contextul prezentului proiect, anunţul de selecţie nu poate privi procurori în funcţie, ci doar procurori pensionari.

Experienţă profesională specifică

 • Experienţă practică în subiectele proiectului, aşa cum au fost acestea descrise în preambulul prezentului document, dovedită prin listă de lucrări relevante, ataşată dosarului de candidatură;
 • Publicarea de lucrări de specialitate în domeniile relevante pentru proiect – minim un articol publicat în reviste de specialitate sau minim o lucrare ştiinţifică în care să fi avut calitatea de autor/co-autor/coordonator al colectivului de autori, dovedită prin listă de lucrări certificată de către candidat sau prin orice alt document relevant care să ateste îndeplinirea cerinţei;
 • Participare la conferinţe/seminare/ateliere de lucru în domeniile relevante pentru proiect (protecţia drepturilor omului, drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate etc.) în calitate de speaker, dovedită prin diplome/certificate/orice alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinţei;
 • Studii postuniversitare în domeniile relevante pentru sesiunile de formare: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale, medicină, dovedite cu diplome/certificate/orice alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinţei.

Factori de evaluare

Experienţă profesională specifică – maxim 45 de puncte

I. Pentru experienţă practică în subiectele proiectului, aşa cum au fost acestea descrise în preambulul prezentului document, dovedită prin listă de lucrări relevante, ataşată dosarului de candidatură, se acordă următoarele punctaje:

 • pentru o lucrare relevantă (dosar penal, rechizitorii, ordonanțe, note de studiu, motivarea unor căi de atac etc.) în domeniile proiectului, pe care l-a instrumentat, se acordă 7 puncte;
 • pentru două asemenea lucrări se acordă 9 puncte;
 • pentru trei asemenea lucrări se acordă12 puncte;
 • pentru mai mult de trei lucrări se acordă punctajul maxim, de 15 puncte.

II. Pentru publicarea de lucrări de specialitate în domeniile relevante pentru proiect – minim un articol publicat în reviste de specialitate sau minim o lucrare ştiinţifică în care să fi avut calitatea de autor/co-autor/coordonator al colectivului de autori, dovedită prin listă de lucrări certificată de către candidat sau prin orice alt document relevant care să ateste îndeplinirea cerinţei, se acordă următoarele punctaje:

 • pentru o lucrare de specialitate (articol, lucrare ştiinţifică) publicată se acordă 5 puncte;
 • pentru două asemenea lucrări se acordă 6 puncte;
 • pentru trei asemenea lucrări se acordă 7 puncte;
 • pentru mai mult de trei lucrări se acordă punctajul maxim, de 10 puncte.

III. Pentru participare la conferinţe/seminare/ateliere de lucru în domeniile relevante pentru proiect (protecţia drepturilor omului,  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate etc.) în calitate de speaker, dovedită prin diplome/certificate/orice alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinţei, se acordă următoarele punctaje:

 • pentru o participare în calitate de speaker se acordă 5 puncte;
 • pentru două asemenea participări se acordă 7 puncte;
 • pentru trei asemenea participări se acordă 9 puncte;
 • pentru mai mult de trei participări se acordă punctajul maxim, de 10 puncte.

IV. Pentru absolvirea de studii universitare sau postuniversitare în domeniile relevante pentru sesiunile de formare: ştiinţe juridice şi/sau ştiinţe sociale, dovedite cu diplome/certificate/orice alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinţei, se acordă punctajul maxim, de 10 puncte.

Total punctaj minim: 17 puncte

Total punctaj maxim: 45 puncte

În urma procedurii de selecţie a dosarelor, secretarul comisiei de selecţie va întocmi un proces-verbal de etapă, care va cuprinde punctajul obţinut de către fiecare candidat.

La interviu vor fi admişi candidaţii care cumulează minim 17 de puncte la criteriul Experienţă profesională specifică.

În baza legislaţiei privind acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, fiecare candidat la procedura de selecţie va primi un cod alfanumeric pe care îl va păstra pe tot parcursul procedurii – selecţie dosare şi interviu. Sub acest cod, rezultatele obţinute de către candidaţi vor fi publicate pe site-ul Ministerului Public şi pe site-ul Centrului de Resurse Juridice.

Etapa interviului

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de către comisia de selecţie în ziua desfăşurării acestei modalităţi de evaluare.

Prin desfăşurarea interviului se va urmări îndeplinirea de către candidaţi a criteriilor de evaluare:

 1. Abilitatea de a lucra în echipă (alături de alţi formatori);
 2. Abilitatea de a forma profesional persoane relevante pentru obiectivele proiectului;
 3. Abilităţi de comunicare cu persoane având alte parcursuri profesionale decât cele ale candidaţilor;
 4. Capacitatea de analiză şi sinteză
 5. Capacitatea de a realiza atribuţiile şi de a-şi asuma responsabilităţile postului;
 6. Disponibilitatea de a se implica în activitatea pentru care candidează;
 7. Motivaţia candidaţilor.
 8. Disponibilitatea candidaţilor de a călători în oraşele unde vor avea loc sesiunile de formare profesională;

Interviul de selecţie se va organiza conform unui plan de interviu întocmit de comisia de selecţie, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anunţul de selecţie, care va cuprinde şi punctajul maxim pentru fiecare criteriu.

Planul de interviu se va afişa la locul desfăşurării interviului, înainte de începerea acestuia.

Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează într-un raport întocmit de către secretarul comisiei de selecţie, raport care se semnează de către membrii comisiei şi de candidat şi se înregistrează cu mijloace tehnice audio.

Interviul se poate desfăşura şi online, prin intermediul aplicaţiei dedicate pentru videoconferinţe.

Fiecare membru al comisiei de selecţie va completa o fişă de evaluare a candidaţilor, în care va acorda un punctaj de la 1 la 10 pentru fiecare dintre criteriile indicate în planul de interviu şi se va stabili o notă pentru fiecare candidat prin metoda mediei aritmetice, care va reprezenta nota de la interviu.

Nota finală a candidatului reprezintă media aritmetică dintre numărul de puncte obţinute de către candidat la etapa de selecţie a dosarelor, transformat în unităţi corespunzătoare zecilor de puncte, şi nota de la interviu calculată conform paragrafului anterior.

Experţii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute şi în limita numărului de poziţii disponibile, conform anunţului de selecţie.

În situaţia obţinerii unor punctaje egale,  va fi preferat candidatul care, la etapa de selecţie a dosarelor, a întrunit cel mai mare număr de puncte.

Rezultatele evaluării vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de selecţie şi vor fi afişate pe site-ul instituţiei, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la finalizarea evaluării.

Rezultatele procedurii de selecţie pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţia se poate transmite prin fax sau prin poştă electronică.

Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Modul de soluţionare a contestaţiilor se va consemna într-un proces-verbal, ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatele se vor afişa pe pagina de internet a instituţiei, în termen de două zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal.

În organizarea şi derularea întregii proceduri de selecţie vor fi respectate principii generale precum: egalitatea de şanse şi egalitatea de gen, fundamentarea selecţiei pe criterii strict profesionale (experienţă profesională, competenţe, abilităţi etc.), fără a crea un tratament discriminatoriu pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Conţinutul dosarului de candidatură

 • Scrisoare de intenție;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia diplomei/diplomelor de studii superioare şi post-universitare;
 • Lista de publicații relevante;
 • Listă de lucrări profesionale relevante pentru prezenta procedura de selecţie;
 • Documente relevante care să ateste îndeplinirea de către candidat a cerinţelor de selecţie;
 • Declaraţie pe propria răspundere cu privire la păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cu care va veni în contact dacă va fi selectat pentru una dintre cele două poziţii de expert;
 • Alte documente relevante: contracte de prestări servicii, certificate, adeverințe, scrisori de recomandare, referințe, orice alte înscrisuri care pot susține îndeplinirea criteriilor de selecție

 

Data-limită pentru depunerea dosarelor

Dosarele vor fi depuse până la data de 4 martie 2022, ora 12:00, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, camera 223.

Dosarele de candidatură complete pot fi depuse şi electronic, la adresele de e-mail indicate la secţiunea „Persoana de contact”.

Data interviului:
Interviurile vor avea loc pe data de 8 martie 2022, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, etajul 1, Sala de Protocol.

Persoana de contact
Adrian Gavrilescu, manager public în cadrul Unităţii de Management al Proiectelor, PÎCCJ
E-mail: gavrilescu_adrian@mpublic.ro;
Telefon: 021 433 21 50

___________________________________________________________________

Proiectul AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi este implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și beneficiază de un grant în valoare de 1.324.994 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Mai multe detalii despre finanțator: www.eeagrants.ro și www.frds.ro. Obiectivul proiectului este de a facilita accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală. Detalii aici: https://bit.ly/AdaptJust. Conținutul proiectului (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
Lucrând împreună pentru o Europă incluzivă!