Vouchere destinate victimelor infracțiunii

A fost adoptată Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, la data de  8 iunie 2023 și publicată în Monitorul Oficial nr. 515 la 12 iunie 2023.

Această metodologie vine în sprijinul Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la Cap. V ”Acordarea de către stat a compensaţiilor financiare victimelor unor infracţiuni”. Înainte de a discuta despre metodologie, se impune a arăta în sprijinul căror prevederi a fost adoptată.

Unele aspecte despre compensația financiară conform Legii nr. 211/2004

Compensația financiară se acordă doar la cerere următoarelor categorii de victime, potrivit art. 21 alin. (1):

a) persoanele asupra cărora a fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor şi omor calificat, prevăzute la art. 188 şi 189 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi agresiune sexuală, prevăzute la art. 218-220 din Codul penal, o infracţiune de trafic de persoane şi trafic de minori, prevăzute la art. 210 şi 211 din Codul penal, o infracţiune de terorism, precum şi orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violenţă;

b) soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 27 alin. (1) prevede căror categorii de prejudicii suferite de victimă prin săvârșirea infracțiunii se acordă compensație financiară. Astfel:

a) în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a):

1. cheltuielile de spitalizare şi alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă;

2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârşirea infracţiunii;

3. câştigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârşirii infracţiunii;

b) în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b):

1. cheltuielile de înmormântare;

2. întreţinerea de care victima este lipsită din cauza săvârşirii infracţiunii.

La art. 30 este prevăzută posibilitatea victimei de a solicita un avans din compensația financiară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul. Avansul se acordă dacă victima se află într-o situaţie financiară precară, iar cererea victimei privind acordarea unui avans din compensaţia financiară se soluţionează în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Ce aduce nou Metodologia din 8 iunie 2023?

Metodologia adoptată anul acesta dezvoltă un mecanism de compensare și stabilește etapele, responsabilitățile și documentele aferente procesului de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii. Acordarea voucherelor victimelor infracțiunii pentru acoperirea nevoilor urgente reprezintă acel avans din compensația financiară aprobat de Comisie, potrivit art. 30 din Legea nr. 211/2004. Acest avans va fi acordat în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară și într-un termen de cel mult 72 de ore de la aprobarea cererii.

Prin nevoie urgentă ne referim la cerință de produse sau servicii de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal, exprimată explicit ori implicit de victima infracțiunii, a cărei nesatisfacere îi poate prejudicia interesele imediate.

Victima poate depune o cerere de compensare financiară sau o cerere cu un avans din compensația financiară sub formă de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite în fiecare tribunal.

Victima va transmite Comisiei cererea de acordare a voucherului și referatul de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente. Potrivit metodologiei, entitățile publice și private pot acorda sprijin și asistență victimelor infracțiunii prin completarea referatului de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor și, după caz, prin asistarea victimei în fața Comisiei.

Voucherele se distribuie victimelor prin intermediul instituțiilor și autorităților publice competente, precum și asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Mai exact, sunt autorizate să distribuie vouchere următoarele entități și autorități publice: direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului; Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; orice altă entitate publică care are, potrivit legii sau actului constitutiv, ca obiect de activitate asistența și protecția victimelor și/sau asistența socială; orice altă instituție a statului care, în exercitarea atribuțiilor, intră în contact cu persoane care sunt potențiale victime ale infracțiunilor.

Lista entităților publice și private selectate și implicate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor se publică și se actualizează anual pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Procesul simplificat, pe pași (regăsită ca Anexa 31 la metodologie)

  1. Victima transmite Comisiei cererea de acordare a voucherului și referatul de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor.
  2. Comisia admite cererea de acordare a voucherului și stabilește cuantumul.
  3. Hotărârea se comunică: victimei; Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
  4. Entitatea publică sau privată va duce la îndeplinire dispoziția Comisiei prin transmiterea către unitatea emitentă a solicitării de personalizare a voucherului cu datele de identitate ale victimei și de alimentare a voucherului cu cuantumul stabilit de Comisie.
  5. Entitatea publică sau privată predă voucherul victimei, în baza unui proces-verbal.
  6. Entitatea publică sau privată comunică Ministerului Justiției procesul-verbal de predare a voucherului.

În Anexele la metodologie puteți găsi următoarele: Anexa 1 – Model Cerere de acordare a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente; Anexa 2 – Model Referat de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor; Anexa 31 – Schemă privind obținerea voucherelor de către victimele infracțiunilor; Anexa 4 – Formular de înrolare entitate publică; Anexa 5 – Cerere de înrolare asociație sau fundație; Anexa 6 – Grila de punctaj pentru evaluarea cererilor asociațiilor și fundațiilor care solicită înrolarea în mecanismul de distribuire a voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor; Anexa 7 – Elementele minimale ale listei entităților publice și private înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor.

Astfel, introducerea acestui mecanism de compensare, sub formă de vouchere, dorește să contribuie la simplificarea acoperirii nevoilor urgente ale victimelor. Acest procedeu este însă, la prima vedere, destul de complicat și dificil. Considerăm că este necesar ca anul viitor să fie evaluată eficacitatea metodologiei, cu rezultate concrete, pentru a identifica dacă sunt necesare modificări ale metodologiei pentru o acordare efectivă de sprijin victimelor infracțiunilor.


Surse:

Legea nr. 211/2004 este disponibilă aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212466

Metodologia din 8 iunie 2023 este disponibilă aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/271157

Resurse:

https://www.crj.ro/antidiscriminare/victoriia/

https://e-justice.europa.eu/65/RO/victims_of_crime

https://www.just.ro/drepturile-victimelor-infractiunilor/


Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

@acfromania#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants