Studiu: „Protecţia datelor cu caracter personal: mecanisme de acces la remedii juridice şi utilizarea lor”

Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de punct focal naţional al Agenţiei UE pentru Drepturile Fundamentale – FRA, colectează date pentru realizarea unui studiu cu titlul „Protecţia datelor cu caracter personal: mecanisme de acces la remedii juridice şi utilizarea lor” (Data Protection: Redress mechanisms and their use).

Scop: scopul cercetării este evaluarea modului în care sistemele de protecţie a datelor cu caracter personal existente în statele membre ale Uniunii Europene satisfac aşteptările persoanelor şi ce lacune mai există în acest sens.

Concepte: mecanisme de acces la remedii în domeniul protecţiei datelor personale” înseamnă, în sensul studiului, orice procedură asigurată de sistemul judiciar al statului, care prevede o consecinţă juridică pentru încălcarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.

Mecanismele de acces la remediu pot fi judiciare, administrative, sau de altă natură.

Metoda: desfăşurarea unei cercetări calitative de teren prin colectarea experienţelor şi a punctelor de vedere ale principalilor actori în aplicarea şi utilizarea mecanismelor de acces la remedii legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal în România. Cercetarea se bazază pe interviuri individuale semi-structurate (pot fi realizate şi telefonic) şi discuţii de tip focus grup. Vă informăm ca securitatea, anonimatul şi confidenţialitatea datelor personale ale subiecţilor cercetării vor fi respectate şi protejate foarte riguros, în conformitate cu prevederile legisltative româneşti şi europene în materie.

Grupuri ţintă:

1. Petenţi: persoane care au fǎcut plângeri cu privire la violarea datelor cu caracter personal pentru a obţine remedii;

2. Potenţiali petenţi: persoane care au avut intenţia de a face plângere şi au luat anumite măsuri în cursul pregătii unei acţiuni pentru obţinerea unor remedii, dar, din diferite motive au decis să nu iniţieze un astfel de proces (de exemplu, au contactat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, un ONG sau un avocat pentru consultanţă);

3. Judecători care au soluţionat cauze în baza Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

4. Personalul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) care relaţionează în mod direct cu persoane care urmăresc obţinerea de remedii în materiea protecţiei datelor cu caracter personal;

5. Intermediari: persoane care lucrează în organizaţiile relevante ale societăţii civile, acordând în mod direct consultanţă persoanelor cu privire la mecanismele de acces la remediu în domeniul protecţiei datelor;

6. Avocaţi care în activitatea lor au dat consultanţă şi/sau au reprezentat cauze în baza Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, indiferent de soluţia juridică a acestora.

Participare la studiu: CRJ solicită sprijinul persoanelor care consideră că dreptul lor la protecţia datelor cu caracter personal a fost încălcat şi care au făcut / au avut intenţia de a face demersuri pentru a obţine un remediu pentru încălcarea acestui drept precum şi avocaţilor sau judecătorilor care s-au confruntat cu astfel de petiţii în scopul realizării interviurilor/ discuţiilor focus grup în cadrul studiului.

Mai multe informaţii găsiţi în Anunţ participare studiu

 

Persoane de contact:

Iustina Ionescu, Expert FRANET, e-mail: iionescu @ ecpi . ro.

Delia Niţă, Manager Program Antidicriminare, e-mail: delia @ crj . ro, telefon 021- 212.05.20.

 

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (Fundamental Rights Agency – FRA) creată prin Regulamentul Consiliului din 15 Februarie 2007 (Regulation no. 168/2007) are ca obiectiv să furnizeze instituţiilor şi autorităţilor competente ale Uniunii Europene şi statelor sale membre asistenţă şi expertiză în materia drepturilor fundamentale. Începând din 2011, Agenţia a înfiinţat reţeaua FRANET. FRANET este o reţea de puncte focale naţionale, care colectează date relevante pentru situaţia drepturilor fundamentale în Statele Membre ale Uniunii Europene şi Croaţia elaborând studii comparative şi rapoarte tematice. (http://fra.europa.eu).

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a fost selecţionat de către Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, ca primă opţiune de punct focal pentru România în domeniul drepturilor fundamentale în cadrul reţelei FRANET, în urma unui proces de evaluare în baza ofertei făcute de către CRJ ca raspuns la Invitation to Tender No. 2010/S 134-205087 din 14/07/2010 amendată prin Corrigendum No 2010/S 147-226434 din 31/07/2010. (https://www.crj.ro).