Anunț achiziție Servicii de documentare, realizare şi publicare de materiale de investigaţie jurnalistică

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze Servicii de documentare, realizare şi publicare de materiale de investigaţie jurnalistică în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” constând în minim opt materiale jurnalistice

COD CPV:   92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2).

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 33.613,44 lei   fara TVA;

  • Modalitatea de achiziție: achizitie directa conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 18.01.2023, ora 17.00.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.  În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data și ora limita de transmitere.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Lista formularelor și modelele se găsesc la acest link.