Anunț achiziție servicii de producție Aplicația mobilă AdaptJust

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze de Servicii de producție Aplicația mobilă Adapt-Just – semnalează un abuz, în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” constând în realizarea unei aplicații informatice de tip App pentru telefoane mobile cod PN5012 COD CPV:   72200000-7 Servicii de programare si de consultanta (Rev.2).

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 81.932,77 lei   fara TVA;

  • Modalitatea de achiziție: achizitie directa conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 05.01.2022, ora 12.00.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.  În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresacristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data și ora limita de transmitere.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini de la acest link.

Lista formularelor și modelele se găsesc la acest link.