Rom în Cluj-Napoca, zero șanse la o locuință socială

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), în urma sesizării de către Centrul de Resurse Juridice, a sancționat Municipiul Cluj-Napoca pentru caracterul discriminatoriu al criteriilor privind acordarea locuințelor sociale din HCL nr. 583 din 02.09.2021, HCL care este încă în vigoare.

CNCD a reținut săvârșirea faptei de discriminare potrivit art. 2 alin. (3), art. 2 alin. (6) și art. 10 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, prin Hotărârea nr. 298 din 21.06.2023, respectiv a constatat discriminare indirectă, discriminare multiplă și refuzul acordării pentru un grup de persoane a unor drepturi sau facilități, sancționând cu amendă în valoare de 5.000 lei UAT Municipiul Cluj-Napoca, prin reprezentant legal.

Unele dintre aspectele sesizate în petiția CRJ privesc criteriile de eligibilitate în accesul la locuințe sociale, fiind discriminate persoanele care au fost evacuate în urma rezilierii contractului de închiriere și care ocupă sau au ocupat în mod abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Este cunoscut faptul că în locuințele modulare din Pata Rât locuiesc cei aflați deja la a 2-a și a 3-a generație de persoane de etnie romă evacuate de pe strada Coastei[1]. Condițiile contractuale extrem de dure indică intenția UAT și Consiliului Local mai degrabă de a rezilia cu ușurință aceste contracte, fapt urmat, desigur, de lipsa de acces la locuințe sociale. În contractul de închiriere a unei locuințe modulare situate în Pata Rât operează pactului comisoriu de gradul IV. Prin introducerea celei mai severe forme de pact comisoriu, în cazul neexecutării obligațiilor, contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și vreo altă formalitate prealabilă.

Hotărârea CNCD menționează clar faptul că prevederile stabilite prin HCL discriminează romii din Cluj-Napoca, la obținerea unei locuințe sociale și îngrădirea dreptului la locuire, prin instituirea unei excluderi permanente:

”44. Analizând situația faptică, Colegiul director reține că diferența de tratament a romilor provenită din aplicarea unui criteriu neutru (excluderea de la obținerea unei locuințe sociale în municipiul Cluj-Napoca a solicitanților care au ocupat/ocupă abuziv un imobil, indiferent de etnia persoanei), urmărește un scop legitim (protejarea proprietății statului/municipiului), metoda de atingere a scopului legitim este necesară și adecvată (pentru asigurarea selecției solicitanților care respectă legile statului român, fiind vorba despre o măsură de sprijin acordată de stat), dar nu este proporțională, fiind disproporționată din cauza nespecificării unui termen în privința perioadei de valabilitate a ”sancțiunii” pentru ocupare abuzivă (nici o formă de ”sancțiune” stabilită de o municipalitate neputând fi instituită ”pe viață” și ca o formă de culpă colectivă în legătură cu copii minori ai ocupanților abuzivi, care nu au capacitate de exercițiu). Ca urmare, Colegiul director constată că faptele sesizate reprezintă fapte de discriminare, testul justificării obiective (scop legitim, metodele adecvate, necesare și proporționale de atingere a scopului) dezvăluind dezavantajarea persoanelor de etnie romă la obținerea unei locuințe sociale și îngrădirea dreptului la locuire, prin instituirea unei excluderi permanente.” (Extras din Hotărârea CNCD nr. 298 din 21.06.2023)

Deși CNCD a constatat fapta de discriminare, a stabilit un cuantum mic al amenzii pentru contravenție, de doar 5.000 lei, în ciuda faptului că este afectată o comunitate și că municipiul Cluj-Napoca a mai fost sancționat de CNCD pentru criteriile discriminatorii în acordarea de locuințe sociale. Menționăm că OG 137/2000 prevede posibilitatea sancționării contravenționale a unei fapte de discriminare care a vizat un grup de persoane sau o comunitate cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei[2].

Analizând dosarele CNCD privind criterii discriminatorii în acordarea de locuințe sociale, observăm că sancțiunile contravenționale nu au depășit valoarea de 5.000 lei, unele fapte discriminatorii fiind sancționate chiar cu avertisment. Cu atât mai mult cu cât este vorba de situații care afectează persoane/ comunități cu vulnerabilități multiple, după cum, cel puțin în cazul de față, la Cluj-Napoca CNCD a constatat discriminarea multiplă[3], care este o circumstanță agravantă în stabilirea răspunderii contravenționale.

Din acest motiv, dar și din cele menționate anterior, respectiv tipologia cazului și cuantumul posibil prevăzut în OG 137/2000, considerăm că amenda de 5.000 lei este foarte mică.

Iată o serie de hotărâri CNCD în spețe similare în care instituții publice locale au fost sancționate cu amenzi modice:

 1. Hotărârea CNCD nr. 511/20.07.2016 – Petent: Centrul European pentru Drepturile Romilor; Reclamați: Instituția Primarului municipiului Reghin, Consiliul local Reghin. Sancțiune: amendă în cuantum de 2.000 lei[4];
 2. Hotărârea CNCD nr. 531/27.09.2017 – Petent: Fundația Desire; Reclamat: Primăria Cluj-Napoca. Sancțiune: amendă contravenţională de 3.000 lei[5];
 3. Hotărârea CNCD nr. 156/11.04.2018 – Petent: Asociaţia Juriştilor Romi ROMAJUST; Reclamat: Instituţia Primarului Focşani. Sancțiune: avertisment[6];
 4. Hotărârea CNCD nr. 96/16.02.2022 – Petent: Centrul European pentru Drepturile Romilor; Reclamați: Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, Consiliul Local Cluj-Napoca. Sancțiune: avertisment[7];
 5. Hotărârea CNCD nr. 266/13.04.2022 – Petent: Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ); Reclamați: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Alba Iulia, Consiliul Local Alba Iulia. Sancțiune: amendă contravențională în cuantum de 5.000 lei[8];
 6. Hotărârea CNCD nr. 644/26.10.2022 – Petent: Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ); Reclamați: U.A.T. Aiud județ Alba, Consiliul Local al Municipiului Aiud. Sancțiune: amendă contravențională în cuantum de 5.000 lei [9].

O opinie separată la Hotărârea CNCD nr. 298/2023 evidențiază importanța și necesitatea aplicării unor sancțiuni contravenționale majorate (spre deosebire de avertismente sau de amenzi cu valori înspre limita inferioară prevăzută în lege) unităților administrativ teritoriale în cazul constatării faptei de discriminare sub forma criteriilor discriminatorii în acordarea de locuințe sociale, subliniind faptul că amenda de 5.000 lei nu este proporțională cu gradul de pericol al faptei săvârșite:

 “Ca urmare, susțin că sancțiune corectă pentru fapta constată este amenda contravențională în valoare de 10.000 de lei având în vedere următoarele:

 1. Fapta vizează un grup de persoane, și anume comunitatea de etnie romă;
 2. Persoanele de etnie romă reprezintă un grup foarte vulnerabil în societatea din România;
 3. Fapta de discriminare a fost realizată de către o instituție publică care trebuie să manifeste exigență și preocupare în vederea prevenirii oricăror posibile fapte sau acte discriminatorii deoarece dreptul de a nu fi supus discriminării constituie unul dintre drepturile fundamentale într-o societate democratică;
 4. Fapta de discriminare a fost realizată prin intermediul unui act normativ, cu aplicare locală, care va avea efecte continue împotriva grupurilor discriminate până la modificarea actului normativ discriminatoriu;
 5. Recidiva părții reclamate – opinia majoritară a omis să considere calitatea recidivă părții reclamate care a mai fost sancționată anterior privind încălcarea dreptului la locuire a persoanelor de etnie romă (Hotărârea CNCD nr. 531/27.09.2017, Hotărârea CNCD nr. 96 din 16.02.2022), așadar, amenda în valoare de 5000 lei nu este suficient pentru a transmite părții reclamate un mesaj neechivoc privind gradul de gravitate al consecințelor faptei sale și nici nu o va descuraja în viitor de la realizarea de fapte similare de discriminare. […]”

În decursul a mai mult de doi ani, CRJ a depus o serie de 7 petiții la CNCD împotriva unităților administrativ teritoriale în ale căror hotărâri de consilii locale se regăsesc criterii discriminatorii în acordarea de locuințe sociale. În cele 3 petiții soluționate până în prezent, CNCD a aplicat sancțiunea amenzii în valoare de 5.000 lei. În cazul celorlalte patru, dacă se constată fapta de discriminare, este imperios necesar să fie aplicate sancțiuni și inițiate măsuri care să sprijine sau să determine o schimbare de practică la nivel național. Această schimbare trebuie să faciliteze accesul la locuințe sociale persoanelor și comunităților care sunt îndreptățite, conform legii, iar criteriile și punctajele pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe sociale să aibă în vedere cu prioritate grupurile aflate în risc de excluziune socială și discriminare.


Puteți citi întreaga Hotărâre CNCD nr. 298 din 21.06.2023, comunicată CRJ în data 01.08.2023, aceasta nefiind încă disponibilă pe site-ul CNCD, dând click aici.

Vezi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 583 din 02.09.2021 la: https://files.primariaclujnapoca.ro/hotarare_consiliu/2021/09/02/583.pdf

Vezi Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată: https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/02/og-nr.-137-din-2000-republicata-2014.pdf

Pentru mai multe informații vezi și:

Opinia CRJ de acum 2 luni: https://www.crj.ro/vom-avea-vreodata-criterii-nediscriminatorii-in-acordarea-de-locuinte-sociale/

Studiul Identificarea criteriilor discriminatorii în acordarea locuințelor sociale și Comunicat de presă

Patru petiții redactate și înaintate CNCD privind criterii discriminatorii în acordarea de locuințe sociale

Studiul Accesul la locuințe sociale și nediscriminarea


[1] Comunitatea de pe rampă – Pata Rât”, Centrul de Resurse Juridice, 2019, disponibil la: https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2020/02/Locuire-romi-Pata-R%C3%A2t-final.pdf

[2] Art. 26 (1) Contravențiile prevăzute la art. 2 alin. (2), (4), (5) și (7), art. 6-9, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) și (6), art. 12, 13, 14 și 15 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.

[3] Art 2 (6) Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanță agravantă la stabilirea răspunderii contravenționale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidența legii penale.

[4] Hotărâre disponibilă la: https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/hotarare-511-16.pdf

[5] Hotărâre disponibilă la: https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/hotarare-531-17.pdf

[6] Hotărâre disponibilă la: https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hotarare-156-18.pdf

[7] Hotărâre disponibilă la: https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2023/06/Hotarare-96-2022.pdf

[8] Hotărâre disponibilă la: https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2022/12/Hotarare-266-2022.pdf

[9] Hotărâre disponibilă la: https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2023/02/Hotarare-644-2022.pdf