Scrisoare adresată Domnului Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației

Nr. CRJ 186 / 10.06.2021
Data: 10.06.2021

Scrisoare adresată Domnului Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației

Agresor sau agresat, dar ambii victime.
Copii români cu sau fără dizabilități aflați în școlile din România, după un an de absență. 

Stimate Domnule Ministru,

Centrul de Resurse Juridice și Asociația Ceva de Spus atrag atenția asupra situației îngrijorătoare a celor peste 3 milioane de elevi, cu și fără dizabilități, școlarizați în acest moment în România, și care au revenit în băncile școlii după mai bine de un an de absență.

Numai în ultima lună, două cazuri de copii (1), victime ale bullying-ului în școli, au fost aduse în atenția publică prin mass-media, stârnind neliniște cu privire la amploarea pe care acest fenomen ar putea să o aibă, după un an marcat de lipsa activităților obișnuite pentru acești elevi, cum ar fi întâlnirile cu prietenii, colegii, ori chiar lipsa suportului psihoemoțional adecvat. Situația nu este una izolată, CRJ solicitând, și în trecut (2), luarea unor măsuri adecvate pentru a facilita colaborarea între părinți, actorii din domeniul protecției drepturilor copilului și cei ai educației și ai sănătății mintale, pentru a eficientiza accesul la educație incluzivă.

Urmărind declarația (3) din data de 08 iunie, în care afirmați că apariția cazului de la Timișoara este rezultatul unui ,,viciu de organizare’’, nu putem să nu ne întrebăm, domnule Ministru, de câte astfel de victime este nevoie să mai apară pentru a conștientiza necesitatea luării unor măsuri urgențe pentru a opri răspândirea efectelor negative ce le-ar putea avea asupra dezvoltării emoționale a copiilor?

În condițiile în care în România avem un consilier școlar la 1200 de elevi împărțiți între mai multe școli sau licee, puțin probabil să vorbim despre îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Dumneavoastră, Domnule Ministru, ați declarat că avem 2500 de Consilieri școlari coordonați prin Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE). Nu ați publicat informații suplimentare despre resursele pe care consilierii școlari, de profesie psihopedagogi, le au la dispoziție pentru a-și îndeplini obligațiile în relația cu elevii cu și fără cerințe educative speciale sau cu dizabilități. O analiză a gradului de încărcare a consilierilor din școlile în care au apărut cazurile de hărțuire și violență, a modului în care aceștia au încercat să prevină incidentele dintre minori, a manierei în care au fost implicați profesorii responsabili de orele în care au apărut violențele, ar trebui să fie realizată și publicată cu prioritate. Nu știm și câți dintre consilierii școlari au și ore la catedra de psihologie și logică din cadrul liceelor în care activează ca și consilieri școlari.

Domnule Ministru, având în vedere că Legea Educației Naționale 1/2011 statuează că principala atribuție a consilierilor constă în ”Evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale’’, iar în cazul din Timișoara existau, printre colegii copilului cu dizabilități – victimă a bullying-ului, cel puțin două cazuri de elevi cu cerințe educaționale speciale, și un elev devenit adult, ce repetă pentru a doua oară prima clasă din învățământul liceal, vă adresăm solicitarea de a ne comunica, domnule Ministru:

 • În cadrul Ministerului Educației funcționează Punctul de Contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, înființat prin Legea nr. 8/2016. Această structură avea cel puțin două posturi ocupate și ar trebui să contribuie la implementarea în mod special a articolului 24 – dreptul la educație și a dispozițiilor privitoare la educația copiilor cu dizabilități din strategiile naționale. Aveți cunoștință despre activitățile derulate în concret de această structură din cadrul Ministerului Educației?
 • În anii de pandemie 2020 și 2021, câți dintre consilierii școlari ai CJRAE din România au păstrat legătura cu elevii cu dizabilități/cerințe educaționale speciale (CES) și dacă da, în concret, cu câți dintre elevii cu dizabilități/CES au lucrat și în ce mod ținând cont de munca de la distanță în sistem online
 • Cum au realizat consilierii CJRAE consilierea psihologică a elevilor pe perioada pandemiei?
 • Cum s-a desfășurat activitatea lor în ultimele săptămâni, după reîntoarcerea elevilor în băncile școlii? Ce măsuri s-au luat în concret pentru a evita apariția unor situații asemănătoare celor menționate deja, cunoscute fiind semnalele trase deja de specialiștii din domeniul medical și psihologic, privitor la creșterea gradului de anxietate și depresie în rândul elevilor
 •  În cele două cazuri de la Timișoara și București, care au fost planurile elaborate pentru situația lor și cum le-au monitorizat situația după reîntoarcerea în școli?
 • Câți elevi reușesc efectiv cei 2500 de consilieri să consilieze și să sprijine? Câți dintre aceștia au o dizabilitate și/sau o cerință educativă specială și câți sunt incluși în învățământul de masă??
 • Centrele Județene și ale Municipiului București de Resurse și Asistență în Educație au elaborat materiale și au organizat cursuri de instruire cu consilierii școlari pentru a-i îndruma în realizarea activităților cu elevii pe perioada educației online și după întoarcerea în bănci? Există informații concrete despre aceste acțiuni?

Vă adresăm solicitarea, Domnule Ministru, de a publica aceste informații și de a iniția cât mai repede acțiuni concrete, monitorizare și evaluate, care să conducă la prevenirea, raportarea și sancționarea cazurile de bullying în școlile din România.  Fenomenul de bullying lasă urmări fizice, verbale, raționale și chiar sociale, iar faptul că școala a fost, pentru o perioadă, mutată în online, nu a oprit acest fenomen, din contră, și-a găsit portița pentru a se putea răspândi și mai mult printre elevi.

Centrul de Resurse Juridice       
Reprezentată de manager de program:
Georgiana Pascu
gpascu@crj.ro
0729.881.159
Oana Dodu
Consilier Juridic, asistent program
oana.dodu@crj.ro
0728112186                                              

Asociația Ceva de Spus
Reprezentată de persoană de contact:
Zoltán Szövérdfi
zoli@cevadespus.ro
0721.613.521                 


În susținerea afirmațiilor anterioare, anexăm dispozițiile legislative internaționale și naționale relevante:

 • Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

Art. 7 – Copii cu dizabilităţi

 1. Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că minorii cu dizabilităţi se bucură pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii.
 2. În toate acţiunile care privesc copiii cu dizabilităţi, va fi luat în considerare cu prioritate interesul superior al copilului.[..]

Art. 16 – Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenţei şi abuzului.

 1. Statele părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale, educaţionale şi alte măsuri adecvate pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi, atât în familie, cât şi în afara acesteia, împotriva tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz, inclusiv împotriva celor pe criterii de sex.

Art. 24 – Educaţia

 1. Statele părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie. În vederea realizării acestui drept, fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, statele părţi vor asigura un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile, precum şi formarea continuă, îndreptată spre:
 2. a) dezvoltarea pe deplin a potenţialului uman, a simţului demnităţii şi a propriei valori, consolidarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi pentru diversitatea umană; [..]
 3. În îndeplinirea acestui drept, statele părţi se vor asigura că:[..]
 4. b) persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit şi la învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc;[..]
 5. d) persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, în cadrul sistemului educaţional, pentru a li se facilita o educaţie efectivă;
 6. e) se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat în amenajarea mediului care să maximizeze progresul şcolar şi socializarea în conformitate cu obiectivul de integrare deplină.[..]

Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Art. 16 (1) În scopul implementării prevederilor art. 33 din Convenţie, se înfiinţează câte un Punct de contact pentru implementarea Convenţiei în cadrul fiecăruia dintre următoarele ministere: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, [..]. (2) Fiecare Punct de contact este responsabil cu implementarea Convenţiei la nivelul ministerului în cadrul căruia funcţionează, având în acest scop următoarele atribuţii: a)împreună cu Mecanismul de coordonare formulează şi înaintează spre adoptare politici publice şi programe de implementare a Convenţiei în domeniul ce revine ministerului în cadrul căruia funcţionează, prin consultarea îndeaproape şi implicarea în mod activ a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv a copiilor cu dizabilităţi, prin organizaţiile care îi reprezintă;[..]

Legea Educației Naționale nr. 1/2011
Art. 51. — (1) Copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către CJRAE/CMBRAE și se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

METODOLOGIE din 13 decembrie 2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
Art. 3 (1)Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială. (2)Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor

ORDIN Nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
ART. 5 Obiectivele principale ale activităţii CJRAE/CMBRAE sunt: a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale; [..] c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didacticoeducative; d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională; [..] g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.
ART. 9 Responsabilităţile CJRAE/CMBRAE sunt următoarele: a) coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de către CJAP/CMBAP, cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi cabinetele logopedice; b) colaborează din punct de vedere metodologic cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea furnizării serviciilor specializate; c) constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale; [..]Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil. Programele CRJ se axează pe două arii strategice: promovarea statului de drept (integritate publică, promovarea de procese-test în instanțe) și protecția drepturilor omului (antidiscriminarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale).

CRJ a atras atenția, și în trecut, asupra impactului pe care violența îl are în mediul școlar în cadrul conferinței regionale Fenomenul violenţei în mediul şcolar – nevoi  şi perspective (4) Aceasta, alături de seminarul Particularităţi ale agresivităţii în școli – de la cauze la modalităţi de intervenţie organizat în aceeași perioadă, au asigurat diseminarea rezultatelor cercetării calitative realizată de Fundaţia Centrul de Resurse Juridice în perioada noiembrie – decembrie 2012 în cadrul proiectului „Calitate în educație prin mediere și practici restaurative”, proiect (5) în cadrul căruia au fost realizate activităţi diverse care să contribuie la îmbunătăţirea mecanismelor şi a modalităţilor de acţiune în situaţii de conflicte şi violenţă.


Asociația Ceva de Spus reprezintă un grup de autoreprezentanţi care au înţeles cât de important este să își facă vocea auzită. Fiecare poveste pe care o veţi găsi pe site-ul lor este unică şi specială în felul ei. prin poveştile lor de viaţă doresc să vă încurajeze, ele având scopul de a conştientiza societatea despre problemele pe care le confruntă o persoană cu dizabilităţi. Poveștile oferă în acelaşi timp exemplul pozitiv al unor oameni care au reuşit să-şi depăşească limitele şi care acum duc o viaţă normală.Dorinţa lor este să fie respectaţi şi nu compătimiţi. Împreună speră să poată face o schimbare şi să trăiască cu demnitate, bucurându-se de înţelegere şi respect aşa cum orice om merită să fie tratat.

____________________________________________
NOTE:

1. https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/video-caz-grav-de-bullying-la-un-liceu-din-timisoara-o-fata-cu-nevoi-speciale-e-agresata-de-doua-colege-1447409/ și https://www.mediafax.ro/social/batut-si-umilit-de-colegi-un-elev-de-clasa-a-vi-a-a-sarit-pe-geamul-unei-scoli-din-bucuresti-20119820
2. https://www.crj.ro/apel-catre-guvern-respectati-dreptul-la-educatie/
3. https://www.news.ro/social/sorin-cimpeanu-dupa-cazul-de-bullyng-de-la-timisoara-consilierul-scolar-nu-si-a-facut-datoria-un-studiu-din-sua-care-arata-ca-20-dintre-elevi-sunt-supusi-bullyngului-1922405408002021062120236816
4. https://www.crj.ro/medierea-si-practicile-restaurative-solutii-eficiente-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-scoli/
5. Mai multe detalii despre proiect : https://www.crj.ro/medierea-si-practicile-restaurative-solutii-eficiente-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-scoli/